Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: problem z przeglądarkami na Chromium
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Od niedawna, kilku dni, być może po którejś z aktualizacji,pojawił się u mnie problem z wyświetlaniem treści w przeglądarkach Chrome i Brave. Objawy są różne, albo całkowicie nie widać okna przeglądarki, albo brakuje np. kafelek, ikon itp. na danej stronie. Obecna wersja to 21.1.
Zrobiłem przywrócenie z migawki do 20.3 i tam po dokonaniu wszystkich aktualizacji wszystko działa poprawnie. Następnie zrobiłem upgrade do 21.1 i zaraz po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji sprawdziłem i już przeglądarki nie działały poprawnie.
W terminalu wyświetlają się takie błędy:
Kod:
$ brave-browser
[12529:12529:0526/131825.681446:ERROR:chrome_browser_cloud_management_controller.cc(162)] Cloud management controller initialization aborted as CBCM is not enabled.
MESA-INTEL: warning: Haswell Vulkan support is incomplete
[12529:12529:0526/131829.809007:ERROR:object_proxy.cc(623)] Failed to call method: org.freedesktop.ScreenSaver.GetActive: object_path= /org/freedesktop/ScreenSaver: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: This method is not implemented
[12678:1:0526/131832.399908:ERROR:grcontext_for_gles2_interface.cc(61)] Skia shader compilation error
------------------------
// Vertex SKSL
uniform float4 sk_RTAdjust;in float2 position;in half4 color;out half4 vcolor_S0;void main() {// Primitive Processor QuadPerEdgeAAGeometryProcessor
vcolor_S0 = color;sk_Position = position.xy01;}
// Fragment SKSL
in half4 vcolor_S0;void main() {// Stage 0, QuadPerEdgeAAGeometryProcessor
half4 outputColor_S0;outputColor_S0 = vcolor_S0;const half4 outputCoverage_S0 = half4(1);{ // Xfer Processor: Porter Duff
sk_FragColor = half4(0.0);}}
// Vertex GLSL
#version 100

precision mediump float;
precision mediump sampler2D;
uniform highp vec4 sk_RTAdjust;
attribute highp vec2 position;
attribute mediump vec4 color;
varying mediump vec4 vcolor_S0;
void main() {
    vcolor_S0 = color;
    gl_Position = vec4(position, 0.0, 1.0);
    gl_Position = vec4(gl_Position.xy * sk_RTAdjust.xz + gl_Position.ww * sk_RTAdjust.yw, 0.0, gl_Position.w);
}

// Fragment GLSL
#version 100

precision mediump float;
precision mediump sampler2D;
varying mediump vec4 vcolor_S0;
void main() {
    {
        gl_FragColor = vec4(0.0);
    }
}


Errors:
link failed but did not provide an info log

Kod:
$ google-chrome
MESA-INTEL: warning: Haswell Vulkan support is incomplete
[14030:14030:0526/132317.120656:ERROR:shared_context_state.cc(77)] Skia shader compilation error
------------------------
// Vertex SKSL
#extension GL_NV_shader_noperspective_interpolation: require
uniform float4 sk_RTAdjust;in float4 radii_selector;in float4 corner_and_radius_outsets;in float4 aa_bloat_and_coverage;in float4 radii_x;in float4 radii_y;in float4 skew;in float2 translate_and_localrotate;in half4 color;flat out half4 vcolor_S0;noperspective out float2 varccoord_S0;void main() {// Primitive Processor FillRRectOp::Processor
vcolor_S0 = color;float aa_bloat_multiplier = 0;float2 corner = corner_and_radius_outsets.xy;float2 radius_outset = corner_and_radius_outsets.zw;float2 aa_bloat_direction = aa_bloat_and_coverage.xy;float is_linear_coverage = aa_bloat_and_coverage.w;float2 pixellength = inversesqrt(float2(dot(skew.xz, skew.xz), dot(skew.yw, skew.yw)));float4 normalized_axis_dirs = skew * pixellength.xyxy;float2 axiswidths = (abs(normalized_axis_dirs.xy) + abs(normalized_axis_dirs.zw));float2 aa_bloatradius = axiswidths * pixellength * .5;float4 radii_and_neighbors = radii_selector* float4x4(radii_x, radii_y, radii_x.yxwz, radii_y.wzyx);float2 radii = radii_and_neighbors.xy;float2 neighbor_radii = radii_and_neighbors.zw;float coverage_multiplier = 1;if (any(greaterThan(aa_bloatradius, float2(1)))) {corner = max(abs(corner), aa_bloatradius) * sign(corner);coverage_multiplier = 1 / (max(aa_bloatradius.x, 1) * max(aa_bloatradius.y, 1));radii = float2(0);}float coverage = aa_bloat_and_coverage.z;if (any(lessThan(radii, aa_bloatradius * 1.5))) {radii = float2(0);aa_bloat_direction = sign(corner);if (coverage > .5) {aa_bloat_direction = -aa_bloat_direction;}is_linear_coverage = 1;} else {radii = clamp(radii, pixellength * 1.5, 2 - pixellength * 1.5);neighbor_radii = clamp(neighbor_radii, pixellength * 1.5, 2 - pixellength * 1.5);float2 spacing = 2 - radii - neighbor_radii;float2 extra_pad = max(pixellength * .0625 - spacing, float2(0));radii -= extra_pad * .5;}float2 aa_outset = aa_bloat_direction * aa_bloatradius * aa_bloat_multiplier;float2 vertexpos = corner + radius_outset * radii + aa_outset;if (coverage > .5) {if (aa_bloat_direction.x != 0 && vertexpos.x * corner.x < 0) {float backset = abs(vertexpos.x);vertexpos.x = 0;vertexpos.y += backset * sign(corner.y) * pixellength.y/pixellength.x;coverage = (coverage - .5) * abs(corner.x) / (abs(corner.x) + backset) + .5;}if (aa_bloat_direction.y != 0 && vertexpos.y * corner.y < 0) {float backset = abs(vertexpos.y);vertexpos.y = 0;vertexpos.x += backset * sign(corner.x) * pixellength.x/pixellength.y;coverage = (coverage - .5) * abs(corner.y) / (abs(corner.y) + backset) + .5;}}float2x2 skewmatrix = float2x2(skew.xy, skew.zw);float2 devcoord = vertexpos * skewmatrix + translate_and_localrotate.xy;if (0 != is_linear_coverage) {varccoord_S0.xy = float2(0, coverage * coverage_multiplier);} else {float2 arccoord = 1 - abs(radius_outset) + aa_outset/radii * corner;varccoord_S0.xy = float2(arccoord.x+1, arccoord.y);}sk_Position = devcoord.xy01;}
// Fragment SKSL
#extension GL_NV_shader_noperspective_interpolation: require
flat in half4 vcolor_S0;noperspective in float2 varccoord_S0;void main() {// Stage 0, FillRRectOp::Processor
half4 outputColor_S0;outputColor_S0 = vcolor_S0;float x_plus_1=varccoord_S0.x, y=varccoord_S0.y;half coverage;if (0 == x_plus_1) {coverage = half(y);} else {float fn = x_plus_1 * (x_plus_1 - 2);fn = fma(y,y, fn);float fnwidth = fwidth(fn);coverage = .5 - half(fn/fnwidth);coverage = clamp(coverage, 0, 1);}coverage = (coverage >= .5) ? 1 : 0;half4 outputCoverage_S0 = half4(coverage);{ // Xfer Processor: Porter Duff
sk_FragColor = outputColor_S0 * outputCoverage_S0;}}
// Vertex GLSL
#version 300 es

#extension GL_NV_shader_noperspective_interpolation : require
precision mediump float;
precision mediump sampler2D;
uniform highp vec4 sk_RTAdjust;
in highp vec4 radii_selector;
in highp vec4 corner_and_radius_outsets;
in highp vec4 aa_bloat_and_coverage;
in highp vec4 radii_x;
in highp vec4 radii_y;
in highp vec4 skew;
in highp vec2 translate_and_localrotate;
in mediump vec4 color;
flat out mediump vec4 vcolor_S0;
noperspective out highp vec2 varccoord_S0;
void main() {
    vcolor_S0 = color;
    highp float aa_bloat_multiplier = 0.0;
    highp vec2 corner = corner_and_radius_outsets.xy;
    highp vec2 radius_outset = corner_and_radius_outsets.zw;
    highp vec2 aa_bloat_direction = aa_bloat_and_coverage.xy;
    highp float is_linear_coverage = aa_bloat_and_coverage.w;
    highp vec2 pixellength = inversesqrt(vec2(dot(skew.xz, skew.xz), dot(skew.yw, skew.yw)));
    highp vec4 normalized_axis_dirs = skew * pixellength.xyxy;
    highp vec2 axiswidths = abs(normalized_axis_dirs.xy) + abs(normalized_axis_dirs.zw);
    highp vec2 aa_bloatradius = (axiswidths * pixellength) * 0.5;
    highp vec4 radii_and_neighbors = radii_selector * mat4(radii_x, radii_y, radii_x.yxwz, radii_y.wzyx);
    highp vec2 radii = radii_and_neighbors.xy;
    highp vec2 neighbor_radii = radii_and_neighbors.zw;
    highp float coverage_multiplier = 1.0;
    if (any(greaterThan(aa_bloatradius, vec2(1.0)))) {
        corner = max(abs(corner), aa_bloatradius) * sign(corner);
        coverage_multiplier = 1.0 / (max(aa_bloatradius.x, 1.0) * max(aa_bloatradius.y, 1.0));
        radii = vec2(0.0);
    }
    highp float coverage = aa_bloat_and_coverage.z;
    if (any(lessThan(radii, aa_bloatradius * 1.5))) {
        radii = vec2(0.0);
        aa_bloat_direction = sign(corner);
        if (coverage > 0.5) {
            aa_bloat_direction = -aa_bloat_direction;
        }
        is_linear_coverage = 1.0;
    } else {
        radii = clamp(radii, pixellength * 1.5, 2.0 - pixellength * 1.5);
        neighbor_radii = clamp(neighbor_radii, pixellength * 1.5, 2.0 - pixellength * 1.5);
        highp vec2 spacing = (2.0 - radii) - neighbor_radii;
        highp vec2 extra_pad = max(pixellength * 0.0625 - spacing, vec2(0.0));
        radii -= extra_pad * 0.5;
    }
    highp vec2 aa_outset = (aa_bloat_direction * aa_bloatradius) * aa_bloat_multiplier;
    highp vec2 vertexpos = (corner + radius_outset * radii) + aa_outset;
    if (coverage > 0.5) {
        if (aa_bloat_direction.x != 0.0 && vertexpos.x * corner.x < 0.0) {
            highp float backset = abs(vertexpos.x);
            vertexpos.x = 0.0;
            vertexpos.y += ((backset * sign(corner.y)) * pixellength.y) / pixellength.x;
            coverage = ((coverage - 0.5) * abs(corner.x)) / (abs(corner.x) + backset) + 0.5;
        }
        if (aa_bloat_direction.y != 0.0 && vertexpos.y * corner.y < 0.0) {
            highp float backset = abs(vertexpos.y);
            vertexpos.y = 0.0;
            vertexpos.x += ((backset * sign(corner.x)) * pixellength.x) / pixellength.y;
            coverage = ((coverage - 0.5) * abs(corner.y)) / (abs(corner.y) + backset) + 0.5;
        }
    }
    highp mat2 skewmatrix = mat2(skew.xy, skew.zw);
    highp vec2 devcoord = vertexpos * skewmatrix + translate_and_localrotate;
    if (0.0 != is_linear_coverage) {
        varccoord_S0 = vec2(0.0, coverage * coverage_multiplier);
    } else {
        highp vec2 arccoord = (1.0 - abs(radius_outset)) + (aa_outset / radii) * corner;
        varccoord_S0 = vec2(arccoord.x + 1.0, arccoord.y);
    }
    gl_Position = vec4(devcoord, 0.0, 1.0);
    gl_Position = vec4(gl_Position.xy * sk_RTAdjust.xz + gl_Position.ww * sk_RTAdjust.yw, 0.0, gl_Position.w);
}

// Fragment GLSL
#version 300 es

#extension GL_NV_shader_noperspective_interpolation : require
precision mediump float;
precision mediump sampler2D;
out mediump vec4 sk_FragColor;
flat in mediump vec4 vcolor_S0;
noperspective in highp vec2 varccoord_S0;
void main() {
    mediump vec4 outputColor_S0;
    outputColor_S0 = vcolor_S0;
    highp float x_plus_1 = varccoord_S0.x;
    highp float y = varccoord_S0.y;
    mediump float coverage;
    if (0.0 == x_plus_1) {
        coverage = y;
    } else {
        highp float fn = x_plus_1 * (x_plus_1 - 2.0);
        fn = ((y) * (y) + (fn));
        highp float fnwidth = fwidth(fn);
        coverage = 0.5 - fn / fnwidth;
        coverage = clamp(coverage, 0.0, 1.0);
    }
    coverage = float(coverage >= 0.5 ? 1 : 0);
    mediump vec4 outputCoverage_S0 = vec4(coverage);
    {
        sk_FragColor = outputColor_S0 * outputCoverage_S0;
    }
}


Errors:
link failed but did not provide an info log

Kod:
$ inxi -Fxz
System:
  Kernel: 5.19.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
    Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
    base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: B85M serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: P2.60 date: 12/17/2015
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i3-4130 bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 839 high: 960 min/max: 800/3400 cores: 1: 800 2: 960
    3: 801 4: 798 bogomips: 27137
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    vendor: ASRock driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2)
    v: 4.6 Mesa 22.2.5 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
    vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASRock
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.19.0-42-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet vendor: ASRock
    driver: alx v: kernel port: e000 bus-ID: 05:00.0
  IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 3.19 TiB used: 167.25 GiB (5.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB
    temp: 30.9 C
  ID-2: /dev/sda vendor: Micron model: 1100 SATA 512GB size: 476.94 GiB
    temp: 30 C
  ID-3: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD103SJ size: 931.51 GiB temp: 24 C
  ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD5000AURX-63UY4Y0
    size: 465.76 GiB temp: 24 C
  ID-5: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST1000DM003-9YN162 size: 931.51 GiB
    temp: 26 C
Partition:
  ID-1: / size: 127.65 GiB used: 22.48 GiB (17.6%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 34.1 MiB (35.5%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 201.37 GiB used: 144.74 GiB (71.9%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p6
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 1.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 294 Uptime: 4m Memory: 15.29 GiB used: 3.27 GiB (21.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2959 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13


Będę wdzięczny za pomoc.
Aha, dodam, że Firefox u mnie działa poprawnie na 21.1.
Innym pomogło utworzenie nowych katalogów z profilami tych przeglądarek.

Wyłącz przeglądarki.
Otwórz katalog domowy.
Włącz wyświetlanie ukrytych plików: Ctrl + H
Wejdź do .config i zmień nazwy katalogów z profilami BraveSoftware i google-chrome.
Uruchom przeglądarki to zostaną utworzone nowe katalogi z profilami.
Importuj zakładki ze starych profili.
Wyszukałem w googlach powyższy błąd Skia shader compilation error i w którymś z wyników przeczytałem, żeby wyłączyć akcelerację sprzętową w przeglądarkach.
Po restarcie Chrome i Brave'a nie wypluwa tych błędów.
Czy może to się wiązać z aktualizacją sterownika karty graficznej? Czy można sprawdzić kiedy ostatnio była aktualizowana i ewentualnie jak przywrócić poprzednią wersję?
(26-05-2023, 15:14)qczu napisał(a): [ -> ]Od niedawna, kilku dni, być może po którejś z aktualizacji,pojawił się u mnie problem z wyświetlaniem treści w przeglądarkach Chrome i Brave. Objawy są różne, albo całkowicie nie widać okna przeglądarki, albo brakuje np. kafelek, ikon itp. na danej stronie. Obecna wersja to 21.1.

Miałem podobny przypadek, u mnie wystarczyło skasować pliki z /.config/google-chrome/Default/GPUCache/ i z analogicznego folderu w Brave.